Noteikumi

SIA ”JELGAVAS TIRGUS” IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Izdoti saskaņā ar
ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu
Nr. 440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem,
kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības
organizēšanas kārtību”, 39.punktu,
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem

 

 1. Kārtību SIA “Jelgavas tirgus” teritorijā nodrošina tirgus administrācija.
 2. Tirgus darba laiks ir katru dienu no 07:00 – 16:00, ko vajadzības gadījumā var izmainīt ar valdes rīkojumu.
 3. Fiziska vai juridiska persona tirgū tiesīga tirgoties, ja:
  a.) ir noslēgts līgums ar tirgus administrāciju par tirdzniecības platību vai zemes nomu un saņemta tirdzniecības atļauja;
  b.) ir iegādāts abonements uz zināmu laiku;
  c.) ir iegādāta vienas dienas tirdzniecības atļauja.
 4. Tirdzniecības vietas tirgū ierāda administrators.
 5. Tirdzniecība tirgū ir atļauta tikai tirgus plānā norādītajās tirdzniecības vietās. 
 6. Tirdzniecības vietās juridiskām personām redzamā vietā jāizvieto uzņēmuma nosaukums, tālruņa numurs, adrese, atbildīgais par tirdzniecību šajās vietās, bet fiziskām personām – vārds, uzvārds.
 7. Tirdzniecības dalībnieks pirms preču pārdošanas uzsākšanas attiecīgā tirdzniecības vietā iesniedz tirgus pārvaldītājam iesniegumu par vietas piešķiršanu.
 8. Tirgus pārvaldītājam ir tiesības pieprasīt no tirdzniecības dalībnieka papildu informāciju par realizējamo preču grupām un to izcelsmi, kā arī pārbaudīt šo informāciju, ja rodas aizdomas par sniegtās informācijas patiesumu.
 9. Tirgus pārvaldītājs piešķir tirdzniecības vietu, ierāda to tirgū un iekasē vietas maksu saskaņā ar cenrādi. 
 10. Tirdzniecības vietā drīkst novietot un tirgot tikai to preci, kas deklarēta tirgus pārvaldītājam.
 11. Tirdzniecības vietā pastāvīgi uzturēties drīkst tikai atbildīgās personas vai personas, kas tirgus administrācijai deklarētas kā pārdevējs.
 12. Atrasties tirdzniecības vietā alkohola reibumā aizliegts.
 13. Dokumentus par ikdienas tirdzniecības vietas izmantošanu ir saglabājams līdz tirdzniecības beigām un to tālākā nodošana citai personai aizliegta.
 14. Tirgus pārvaldītājs anulē piešķirtās tiesības izmantot tirdzniecības vietu, ja:
  14.1. tās saņēmējs sniedzis nepareizas ziņas;
  14.2. patvaļīgi tiek mainīta tirdzniecības vieta;
  14.3. stacionārs objekts vai iekārta pāriet citas personas īpašumā, valdījumā vai turējumā;
  14.4. bez saskaņošanas ar tirgus administrāciju izmainīts sākotnēji apstiprinātais preču sortiments;
  14.5. konstatēti rupji vai atkārtoti tirdzniecības, ugunsdrošības noteikumu vai sanitāri higiēnisko un veterināri sanitāro prasību pārkāpumi;
  14.6. tirdzniecības vietā ir veikti pārbūves darbi vai pārkārtojumi bez rakstiska saskaņojuma ar tirgus administrāciju;
  14.7. nav veikti maksājumi saskaņā ar cenrādi;
  14.8. tiek konstatēta komunālo pakalpojumu nelikumīga izmantošana;
  14.9. tirdzniecībā tiek lietoti normatīvām prasībām neatbilstoši svari vai atsvari;
  14.10. netiek pildīti tirgus administrācijas izdoti rīkojumi un noteikumi.
 15. Tirdzniecības dalībnieks pats atbild par preces kvalitāti un nodrošina to atbilstību veterinārajām, higiēnas un citām reglamentējošo normatīvo aktu prasībām tirdzniecības vietā.
 16. Par tirdzniecības vietā atstātām precēm vai inventāru administrācija materiālo atbildību neuzņemas.
 17. Noliktavās drīkst uzglabāt tikai tirdzniecībā esošas preces. Noliktavā drīkst uzturēties tikai tās personas, kas deklarētas tirdzniecības dalībnieku tirdzniecības vietā.
 18. Tirdzniecības dalībniekam pirms darba uzsākšanas jāiepazīstas ar ugunsdrošības noteikumiem un visu darbības laiku jāievēro ugunsdrošības noteikumi, sanitārās un higiēnas prasības un tirgus administrācijas rīkojumus vai norādījumus.
 19. Maksa par tirdzniecības vietu no tirgotājiem tiek iekasēta pēc apstiprināta cenrāža.
 20. Maksa par veterinārajiem pakalpojumiem tiek iekasēta pēc apstiprināta veterināro pakalpojumu cenrāža.
 21. Samaksa par tirdzniecības vietu un citiem pakalpojumiem var tikt veikta ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā pretim saņemot EKA čeku vai VID apstiprinātu parauga kvīti. 
 22. Gaļas paviljonā par kārtību svaigās gaļas stendos un saldējamās kamerās atbild gaļas izcirtēji.
 23. Pārtikas tirgotājiem ir jāievēro PVD noteikumi, tiem ir saistoši PVD darbinieku un tirgus eksperta norādījumi.
 24. Laikā no pulksten 16:00 – 07:00 par kārtību tirgū atbildīga tirgus apsardze, savu darbību veic saskaņā ar apstiprinātiem noteikumiem.
 25. Atrašanās tirgus teritorijā ārpus darba laika katru reizi saskaņojama ar tirgus administrāciju un apsardzi.
 26. Tirgotāji ir atbildīgi par to, lai viņu darbība atbilstu Ministru kabineta noteikumiem Nr. 440, Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, ja šie noteikumi vai iekšējās kārtības noteikumi tiek pārkāpti, administrācija ir tiesīga aizliegt tirgoties tirgus teritorijā.