Privātuma politika

SIA Jelgavas Tirgus klientu un nomnieku datu privātuma/datu vākšanas politika

Atjaunināts: 22.05.2018

Šī datu vākšanas politika (turpmāk – politika/dokuments) sniedz informāciju par to, kāda personīgā rakstura informācija var tikt savākta no Jums kā Jelgavas Tirgus SIA apmeklētāja vai laukuma nomnieka, kā arī šīs informācijas vākšanas iemesli, atsaucoties uz jūsu mijiedarbību ar Jelgavas Tirgus SIA. Lūgums rūpīgi izlasīt šo rakstu, lai saņemt pilnīgu informāciju.

Datu pārzinis

Jūsu datu pārzinis, kas vāc, apstrādā un uzglabā konkrētu informāciju šajā gadījumā ir Jelgavas Tirgus SIA. Jelgavas tirgus SIA ir atbildīgs par pareizu un strukturētu datu vākšanu, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Informācija par datu pārzini:

Jelgavas Tirgus SIA
Reģ. nr.:43603007966
Adrese: Uzvaras iela 56, Jelgava, LV-3007
Tālrunis: 63021032

Par privātumu atbildīgās personas kontaktinformācija:
Adrese: Uzvaras iela 56, Jelgava, LV-3007
e-pasts: info@jelgavastirgussia.lv

Datu pārzinis, kas veic video-novērošanu:

SIA „Baltic Security Service”
Reģ. nr.: 40103748016
Adrese: Elektrības 10, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 800 08 555
e-pasts: bss@ras-apsardze.lv

Personu datu vākšana un tās mērķi

Jelgavas Tirgus SIA var vākt jūsu privāto informāciju vairākos veidos. Šīs informācijas saņemšanas veidi būs aprakstīti zemāk. Dati tiek savākti:

-Tirgus apmeklētājam – apmeklējot Jelgavas Tirgus SIA teritoriju, kurā tiek veikta video-novērošana, Jūs var nofilmēt viena no video-novērošanas kamerām, kas atrodās vairākās Jelgavas Tirgus SIAkorpusa vietās. Šī informācija tiek attiecīgi uzglabāta noteiktu laiku, pirms tiek dzēsta. Vairāk informācijas var saņemt no video-novērošanas datu pārziņa (sk. vairāk).

-Tirgus vietu nomniekiem – dati tiek savākti un uzglabāti uz periodu, kad ir aktīvs noteiktas fiziskās vai juridiskās personas tirgus vietas nomas līgums. Tiek savākta informācija par klienta (nomnieka) vārdu, uzvārdu, pers. kodu, tā uzņēmuma (ja tāds ir) nosaukumu, reģistrācijas numuru, ādresi, nepieciešamā kontaktinformācija (tel. nr., e-pasts, fakss), video-kameru ieraksti, klientu rakstiskā veidā atstātās atsauksmes/komentāri, korespondences dati, sīkdatnes interneta vietnē. Šie dati tiek savākti vairāku iemeslu dēļ:

  • Līguma parakstīšana ar tirgus vietas nomnieku
  • Drošības nolūkos
  • Saziņai ar nomniekiem
  • Finansiālo formulitāšu kārtošanai
  • Dati saistībā ar parādu atgūšanu un maksātnespējas ierosināšanai

Personas datu atklāšana trešajām personām

Personas dati var tikt atklāti trešajām personām šādos gadījumos:

  • To pieprasa tiesiskie akti un kompetentās atbildīgās iestādes (piem. VID);
  • Lai atgūt ar trešo personu iestāžu palīdzību iekavētos parādus;
  • Atklāti  pilnvarotiem darbinikiem sadarbības veicināšanas nolūkos, ikdienas Tirgus darbības nodrošināšanai;
  • Atklāti pilnvarotiem darbiniekiem mājas lapas http://jelgavastirgussia.lv apmeklēšanas analīzei, pamatojoties uz anonīmajiem sīkdatņu saglabātajiem datiem.

Piebilde: Dati par Jelgavas Tirgus SIA klientiem, apmeklētājiem un tirgus vietu nomniekiem netiek nodoti ārpus Eiropas Savienības.

Dati tiek uzglabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams līguma formalitāšu izpldei, vai attiecīgi pēc grāmatvedības prasībām un esošajiem likumiem.

Klienta/nomnieka/apmeklētāja tiesības

Ņemot vērā to, ka Jelgavas Tirgus SIA saņem, strukturizē un apstrādā Jūsu datus – Jums ir tiesības piekļūt ar jums saistītiem datiem 30 dienu laikā no rakstiska iesnieguma iesniegšanas dienas, kā arī jebkurā laikā pieprasīt mainīt vai dzēst šos datus. Uz šīm tiesībām neattiecās tikai tie dokumenti/dati, kas ir nepieciešami darījumu īstenošanai vai līgumu pastāvēšanai. Gadījumā, ja jūsu tiesības netiek ievērotas – jums ir tiesības vērsties uz Latvijas Datu valsts inspekciju.  Kontaktinformācija: http://www.dvi.gov.lv/lv

 

Ja atbilde uz kādu Jūs interesējošu jautājumu par Jelgavas Tirgus SIA datu aizsardzības politiku šajā rakstā netika attēlota – lūdzam Jūs sazināties ar atbildīgo personu pa e-pastu: info@jelgavastirgussia.lv